Olih: I Putu Supartika

Ring facebook titiang naanin manggihin lengkara sakadi puniki: “guru dibayar murah dituntut untuk perbaiki karakter dan akhlak anak-anak, sedangkan artis sinetron dibayar mahal untuk merusak akhlak anak-anak.” Lan sausan ngwacén, titiang setuju pisan ring krunané punika. Napi mawinan asapunika? Duaning sinetron sané nénten mendidik ring TV-né wantah silih sinunggil sané makada alit-alité utawi para sisiané malaksana sané boya-boya lan nénten manut ring tata krama. Silih sinunggil contoné tuah ring sinetron wénten sané nyaritayang indik marebut warisan, nyama tiri sané galak, lan carita ring sinétroné punika nénten ja pantes kapebalih olih alit-alité. Conto sané lianan wantah, busanan para artis sinetroné sané nénten ja manut sareng tata mabusana i raga serahina-rahina sané katulad olih alit-alité, kadirasa alit-alit sané kantun SD sampun bisa nulad indiké punika. Ring sinetron wénten taler nyaritayang indik sisia sané ka sekolah nganggén baju sané kaléléhang, jalér ciut, rok bawak, sané muani nganggén tindik lan boknyané gondrong, lan ring sekolah gaginané wantah majaguran lan unduké punika mangkin akéh sané katulad alit-alité utawi sisiané mangkin.

Nanging yéning guru? Guru patut digugu lan ditiru. Dados guru nénten ja saaluh ngucapang kruna “guru.” Menados guru, nénten ja sealuh dados artis sinétron. Yéning artis sinétron ngamedalang trénd anyar yadiastun singsal saking tata sané lumrah, sinah akéh sané pacang nulad. Sakéwala yéning guru ring sekolah nyontohin sané becik, durung janten para sisiané jagi nulad. Napimalih papineh sisiané mangkin sampun akéhan sané mabading. Ipun nganggep sané jelék lan nénten manut punika becik, lan napi sané becik lan patut, kaanggep nénten ja becik. Lan indiké puniki wantah PR para guru ring sekolah sumangdané sisiané prasida nulad sané patut lan ngicalang sané iwang. Sapunapi carané mangda PR punika prasida kacawis? Méweh pisan jagi kacawis. Krana guru sané sampun tiban-tibanan ngabdi, durung janten kagugu olih sisiané, lan samian jalan utawi cara sampun kalaksanaang olih guru ring sekolah mangda karakter lan parisolah sisiané becik, nanging karasa rugi krana akéhan sané nénten rungu yadiastun wénten siki kalih sisia sané kantun rungu.

Titiang uning sapunapi guru ring sekolah mautsaha sumangdané sisiané maduwé karakter sané becik. Dados guru punika méweh pisan. Kaping siki, guru mangda makarya administrasi sané nénten ja akidik. Saking makarya RPP, program tahunan, program semésteran, nuréksain tugas murid. Kaping kalih guru mangda ngajahin utawi nuladang ilmu, sumangdané sisiané maduwé gagamelan urip. Kaping tiga guru taler mangda dados conto utawi tetuladan sané becik majeng ring sisiané. Lan kaping untat, guru ketuntut mangda ngawentuk karakter sisiané punika mangda becik.

Rikala nglaksanaang swaginannyané dados guru, taler akéh masalah sané kapanggihin. Akidik iwang, guru kapelihang. Iwang akidik rikala nidik sisia, lan sisiané punika ngadu ring reramanipuné, guru punika pacang kapelihang olih reramanipuné. Kantos wénten i rerama sané rauh ka sekolah makta caluk. Yén guruné punika ngalumbar sisiané sangkaning sisiané nénten dados urus, taler guru sané kapelihang. Kantos wénten i rerama mabaos sakadi puniki ring pianakné, rikala pianakné malaksana iwang ring jumah utawi jero utawi puri: “kéné ajahina tekén guruné di sekolahan?”

Napiké yéning ipianak iwang punika tanggungjawab guru ring sekolah kémanten? Napiké i rerama wantah ngandelang guru ring sekolah kémanten rikala nidik i pianak sané kantun dados sisia sumangdané ipun maduwé karakter becik?

Nanging, rikala ipianak nulad sané iwang, sané wénten ring sinetron, nguda i rerama nénten melihang artis sinétron punika, sakadi melihang guru ring sekolah? Nguda i rerama malahan demen nyingakin artis sinetron sané nénten manut punika lan nénten ngalarang pianakné mabalih sinetroné punika?

Yén dados titiang mabaos, lan mélanin guru titiang pacang mabaos sakadi puniki ring reraman para sisiané: “Mé, pa, ajik, biang, sadurungé melihang guru ring sekolah sané nénten mersidayang nidik pianaké, tegarang cingakin dumun parisolah i pianak. Napiké ipun patut, napiké iwang. Yéning parisolah utawi tingkahné kantun iwang, diolas didik dumun pianaké ring jéro lan sampunang ngandelang guru ring sekolah kémanten. Yéning sujati ipianak punika malaksana sané patut lan kapelihang olih guruné ring sekolah, rarisang ruruh guru punika ka sekolah.”

Dumogi bénjang pungkur, guru punika sayang kauratiang lan nénten setata kapelihang. Yéning nénten wénten guru ring jagaté puniki, taler nénten ja pacang wénten présidén, gubernur, bupati, wiadin anggota DPR. Guru punika akéh maduwé jasa. Guru punika pahlawan tanpa tanda jasa. Yadiastun guru punika polih gajih, nanging nika nénten ja sebanding ring pengorbanannyané. Lan titiang taler mapinunas, diolas tulungin, wantu guru punika rikala nidik para sisiané. Krana ngawentuk karakter sisia punika boya ja tanggungjawab guru ring sekolah kémanten, nanging tanggungjawab i raga sareng sami.

 

                                                                                                Singaraja, Oktober 2015

 

Sumber: Gambar Cover